read-books.club » Класика » Людина, Ольга Кобилянська 📚 - Українською

Читати книгу - "Людина, Ольга Кобилянська"

63
0
В нашій бібліотеці можна безкоштовно в повній версії читати книжку українською мовою "Людина" автора Ольга Кобилянська. Жанр книги: Класика. Наш веб сайт read-books.club дає можливість читати повні версії улюблених книг на Вашому гаджеті (IPhone, Android) або комп’ютері абсолютно безкоштовно, без реєстрації та СМС.
[xfgiven_link_download_pdf] [/xfgiven_link_download_pdf] [xfgiven_link_download_epub] [/xfgiven_link_download_epub] [xfgiven_link_download_fb2] [/xfgiven_link_download_fb2]
Електронна книга українською мовою «Людина, Ольга Кобилянська» була написана автором - Ольга Кобилянська, яку Ви можете читати онлайн безкоштовно на телефонах або планшетах. Бібліотека сучасних українських письменників "read-books.club". Ця книга є найпопулярнішою у жанрі для сучасного читача, та займає перші місця серед усієї колекції творів (книг) у категорії "Класика".
Поділитися книгою "Людина, Ольга Кобилянська" в соціальних мережах: 

Шрифт:

-
+

Інтервал:

-
+

Додати в закладку:

Додати
1 2 ... 20
Перейти на сторінку:
Повість з жіно­чо­го жит­тяПрисвячено ви­со­ко­по­важній На­талі Коб­ринській.Das Re­ich der Lu­ge ist auf­recht, wie es noch ni­emals ge­ve­sen. Die Wahr­he­it selbst wagt sich, nur in gle­is­sen­den Fet­zen ver­mum­mt, aus ih­rem Win­kel her­vor… [1]Пан Епа­мi­нон­дас Ля­уф­лер про­жив доб­рi ча­си. Був ц.к. [2] лi­со­вим рад­ни­ком, мав ве­ли­ке по­ва­жан­ня, ве­ли­кий вплив i ве­ли­кi до­хо­ди. А що вiн мав мiж iн­шим, так "по­бiч­но", ту сла­бу сто­ро­ну, що лю­бив оду­шев­ля­тись га­ря­чи­ми напи­т­ками, - се не ма­ло нi­ко­го об­хо­ди­ти. Про се не мав вiн нi­ко­му зда­ва­ти спра­воз­дан­ня. Хi­ба б со­бi са­мо­му. А то­му, що був з со­бою у зго­дi, то­му, що ро­зу­мiв се­бе, як ро­зу­мiв i свої лi­со­вi спра­ви, тож i хо­див (як ка­жуть прос­тенькi лю­ди) "го­­дин­ник зов­сiм у по­ряд­ку". Вiд­так, ко­ли сла­ба сто­ро­на змог­лась та ста­ла зба­га­чу­ва­тись бiльши­ми нас­лiд­ка­ми, ко­ли по­ка­за­лось, що ве­ли­кi при­чи­ни спро­вад­жу­ють i ве­ли­кi по­дiї… то­дi й нас­та­ло… та про се вже опiс­ля…


Пан Ля­уф­лер був жо­на­тий i мав чо­ти­ри доньки й од­но­го си­на. Ос­татнього лю­бив вiн нес­ка­зан­но, ба на­вiть обо­жав. "Се бу­де гор­ди­ня мо­го жит­тя, свi­ти­ло цi­лої ро­ди­ни, се чо­ловiк бу­ду­чи­ни!" - мов­ляв вiн час­то до своєї жiн­ки й доб­рих зна­ко­мих. Доб­ра жен­щи­на, кот­ра так са­мо обо­жа­ла оди­­­на­ка, вi­ри­ла смi­ло­му вi­щу­ван­ню сво­го му­жа. Во­на ба­чи­ла са­ма не раз у своїх мрi­ях си­на лi­со­вим рад­ни­ком, ба­чила, як вiн їздив у еле­гант­нiй ко­ляс­цi, гор­ди­ми кiньми, бi­ля нього ба­га­та жiн­ка, йо­го здо­ров­лять ни­зенько ма­лi й ве­ли­кi, ста­рi й мо­ло­дi; ба­чи­ла йо­го та­кож по­важ­ним лi­карем-радником у то­ва­рист­вi ви­со­ких осiб, що з ним друж­но ба­ла­ка­ють. Ча­са­ми змi­няв муж бу­ду­чи­ми свiй за­вiд [3] й ви­би­рав ста­но­ви­ще над­вор­но­го рад­ни­ка. Суп­ро­ти то­го не мож бу­ло вже нi­чо­го за­ки­ну­ти. А як се зву­ча­ло шум­но! "Ви­со­ко­по­важ­ний пан Гер­ман-Євген-Си­дор Ля­уф­лер, ц. к. на­д­вор­ний рад­ник!" Над­вор­ний рад­ник! Нi, над­вор­ним ра­д­­н­и­ком бу­де, му­сить бу­ти. Се як­раз муд­рi­ше, нiж лi­кар­сь­ким рад­ни­ком або лi­со­вим рад­ни­ком! Ну, що­до ос­тат­ньо­го, то во­но при­па­ло їй ли­ше так еn раs­sant [4] на дум­ку, бо її муж зай­мав при­пад­ком те ста­но­ви­ще. Од­нак уся­кий, хто мав ли­ше ця­тин­ку да­ру ду­ма­ти, му­сив приз­на­ти, що лi­со­вий рад­ник не те, що над­вор­ний рад­ник! А ко­ли є вже хто раз над­вор­ним рад­ни­ком, то­дi й до мi­нiст­ра су­дiв­ницт­ва не­да­ле­ко. Ой, бо­женьку, що то не коїться все в чуд­нiм бi­гу ча­су! Во­на не бу­ла од­на з тих, кот­рi вi­ру­ють в чу­да, в про­тек­цiю, або що та­ке. Бо­ро­ни бо­же: так низько во­на ще не упа­ла, тож са­ме i не ду­мав так нiх­то в до­мi її та її му­жа. Во­на хо­тi­ла ре­чi ли­ше так бра­ти, як во­ни сам; со­бою предс­тав­ля­лись. Нап­рик­лад, хто був от хоть би там i Гам­бет­та (кот­ро­го во­на ба­чи­ла оног­ди в ра­nор­ti­сum), нiм став слав­ним на цi­лу Фран­цiю? Яким був Ко­лумб, нiм вiдк­рив Аме­ри­ку? Пев­но, "не та­ким слав­ним, яким уже став опiс­ля. Був i ще та­кий один, що ся­гав не­мов пiд не­бе­са. Ах, що то їй все так iз пам'ятi ви­би­лось, i во­на со­бi нi iме­нi, нi ро­ку не мог­ла при­га­да­ти! Го­лов­не од­нак в тiй по­дiї бу­ло те, що хтось там в мо­ло­дих лi­тах був пас­ту­хом, а на ста­рiсть став мит­ро­по­ли­том. Од­нак - ку­ди ж во­на заг­на­лась? Аж смiх бе­ре. Гер­ман-Євген-Си­дор не був анi бiд­ним хлоп­цем, що ви­чi­су­вав вов­ну у сво­го батька (як се ро­бив той бiд­ня­ка, той Ко­лумб), а вже най­мен­ше пас­ту­хом. Вiн був си­ном ц. к. лi­со­во­го рад­ни­ка i мiг лег­ше, нiж кож­дий iн­ший, дiс­та­тись на та­ку ви­со­ту. Iн­ших пе­ре­пон не мог­ла до­ля пос­та­ви­ти. Щож­до тих па­ри шкiльних ро­кiв, про кот­рi лю­ди стiльки за­во­дять, то во­на ни­ми ма­ло жу­ри­ла­ся. А ко­ли є вже хто раз в унi­вер­си­те­тi, то лi­та ми­на­ють, не­на­че б їх i не бу­ло. Ге­р­ман-Євген-Си­дор не ви­ка­зу­вав на те­пер особ­лив­шої охо­ти до на­уки, але (то­го б во­на й ра­да ба­чи­ти, хто б на­уку лю­бив) чи ж мож­на бу­ло йо­му, то­му жи­во­му хлоп­це­вi, ро­би­ти з сього за­кид? Вiн же не на­ле­жав до тих без­душ­них на­тур, кот­рi вмi­ють го­ди­на­ми не­ру­хо­мо на твер­дих шкi­ль­них лав­ках пе­ре­сид­жу­ва­ти; а про­тив­но, був один iз тих ве­ли­ча­во уло­же­них ха­рак­те­рiв, кот­рi ви­ма­га­ють iн­шо­го про­во­ду й по­ве­ден­ня, як, при­мi­ром, зви­чай­нi си­ни; уряд­ни­кiв, або - над­то му­жи­кiв!! Од­нак ви­су­ше­нi тве­ре­зi про­фе­со­ри (во­­на їх не­на­ви­дi­ла), кот­рi з по­жовк­ли­ми що­ка­ми, на­че му­мiї, про­ход­жу­ва­ли­ся й мо­ло­дос­тi, ма­буть, зов­сiм не ро­зу­мi­ли, во­ни не мог­ли йо­го зро­зу­мi­ти! Не­ми­лий нас­лi­док сього був та­кий, що зби­ли­ся з пра­во­го шля­ху, що взя­ли "пiк" [5] на нього, про­зи­ва­ли йо­го сильну во­лю "упря­мiс­тю i злос­ли­вiс­тю", а йо­го смi­лi, сво­бiд­нi бе­сi­ди i до­теп­нi дi­ла на­зи­ва­ли во­ни поп­рос­ту трiй­лом для цi­ло­го кла­су, ще й пе­рес­лi­ду­ва­ли йо­го, в пов­нiм зна­чен­нi сло­ва, на смерть…


Пiд час, ко­ли син нев­пин­но роз­ви­вав­ся, пiд­рос­та­ли й доньки. При­ро­да об­да­ру­ва­ла їх пiд кож­дим взгля­дом ще­дро; крiм то­го, по­си­ла­ла їх па­нi рад­ни­ко­ва на на­уку фран­цузької мо­ви й му­зи­ки; батько зай­мав гар­не ста­но­ви­ще, тож по ба­лах, до­маш­нiх за­ба­вах та iн­ших ве­чiр­ках рва­ли­ся за ни­ми мо­ло­дi лю­ди… I так ус­мi­ха­лась па­нi рад­ни­ко­вiй бу­ду­чи­на яс­на та чис­та, на­че та дни­на вес­ня­на, i во­на на­зи­ва­ла її в своїм сер­цi своєю "дру­гою бу­дуч­нiс­тю".


I газ­дiвст­во ро­зу­мi­ли во­ни не­аби­як! Ро­зу­мi­ли йо­го так, як йо­го в ни­нiш­нiх ча­сах не ро­зу­мiє пер­ша-лiп­ша жiн­ка! Про се дба­ла па­нi рад­ни­ко­ва ще заз­да­ле­гiдь. Во­на не нале­жала до тих жi­нок, кот­рi су­по­кiй­ним оком гля­дять на до­ньок, на­ко­ли тi бе­руть книж­ку до рук i в буд­ню дни­ну та чи­тан­ням без­бож­них лю­бов­них дур­ниць, або й iн­ших пу­стих дiл кра­дуть час бо­го­вi. Прав­да, зов­сiм без грi­ху в тiм взгля­дi не бу­ли її двi се­ре­ду­щi доньки (най­стар­ша перебу­вала в од­ної крев­няч­ки, а най­мо­лод­ша бу­ла ще нез­рi­ла до то­го трiй­ла), Оле­на й Iри­на. Че­рез се во­на ма­ла не раз i гi­р­кi хви­лi. Особ­ли­во Оле­на спри­чи­ню­ва­ла­ся го­лов­но до сьо­го. По­ви­ниш­по­рю­ва­ла, бог зна звiд­ки то­тi ва­рi­яцт­ва [6] на день бо­жий та й прог­ли­та­ла їх у цi­лiм зна­чен­нi то­го сло­ва! А як ро­зу­мi­ла про се опiс­ля роз­ка­зу­ва­ти! Юр­бою ок­ру­жа­ли її муж­чи­ни, i то ще мо­ло­дi, а во­на го­во­ри­ла, розби­рала i пе­ре­чи­лась, що тiльки - бо­же, зми­луй­ся! Бесiд­и пе­ку­чi, - не­мов за­лi­зо, не­без­печ­нi сло­ва, як: со­цi­алiзм, на­ту­ра­лiзм, дар­вi­нiзм, пи­тан­ня жi­но­че, пи­тан­ня ро­бiт­ницьке бри­нi­ли, мов бджо­ли, бi­ля чес­них ух па­нi рад­ни­ко­вої й ля­кали, на­че стра­ши­ла, в бi­лiй дни­нi її на­бож­ну ду­шу, де­нер­ву­ва­ли її та спро­вад­жу­ва­ли без­сон­нi но­чi… Ма­ло що ро­зумiла во­на з то­го; вiд­чу­ва­ла

1 2 ... 20
Перейти на сторінку:

 Увага!

Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги «Людина, Ольга Кобилянська», після закриття браузера.

Коментарі та відгуки (0) до книги "Людина, Ольга Кобилянська"